aromatic-84691_1280

Om Nasjonalt råd for ernæring

Nasjonalt råd for ernæring er et uavhengig fagråd nedsatt av Helsedirektoratet. Ernæringsrådet skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenesten. Se mandatet her.

Det gjeldende Ernæringsrådet ble konstituert i Helsedirektoratet 20. januar 2015. Rådet er sammensatt slik at det samlet representerer en bred faglig kompetanse innen fagområdet. Medlemmene oppnevnes for tre år av gangen, og denne rådsperioden varer frem til 2018.

Ernæringsrådets leder er Liv Elin Torheim, Professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Kjetil Retterstøl, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo og overlege ved Lipidklinikken, er nestleder.

Referater fra møtene i ernærinsrådet legges ut på Helsedirektoratets hjemmesider –https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-ernering

Medlemmene i Ernæringsrådet er:

 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder)
 • Kjetil Retterstøl, professor dr. med, Universitetet i Oslo, overlege ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (nestleder)
 • Nils Vagstad, forskningsdirektør, Bioforsk Ås
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder for Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, professor II, Universitetet i Oslo
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver, Landsforeningen for kosthold og helse
 • Nina C Øverby, professor, Universitetet i Agder, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog, Universitetet i Oslo
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Randi Tangvik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved Senter for klinisk ernæring OUS og UiO, ernæringskoordinator, Haukeland Universitetssykehus
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Nils Vagstad, konstituert administrerende direktør i NIBIO (permisjon)